Video

roQ QuEChERS Brand Information

An Improved Solution for Multi-Residue Analysis from Food

roQ QuEChERS Kits make sample preparation easy. The QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) Method is a quick and efficient process to extract multi-residue target compounds from food samples while removing unwanted interferences such as organic acids, lipids, pigments, sugars, and more. roQ QuEChERS kits contain centrifuge tubes, pre-weighed salts in convenient single-use packets, and pre-weighed and packed SPE centrifuge tubes.

HPLC / UHPLC

Installation of a Phenomenex Column onto a Waters® ACQUITY® UPLC® System

Gas Chromatography

Introducing Next Generation of GC Inertness: ZB-624PLUS™

Phenomenex introduces the next generation of gas chromatography inertness with Zebron™ ZB-624PLUS™, developed specifically for the EPA method 624plus.

Tổng quan về ngành Dược ở Việt nam

Bài thuyết trình của Hiệp hội các Công ty Dược Việt Nam (VNPCA) trong sự kiện CPHI Đông Nam Á.
Bài trình bày đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về thị trường dược phẩm Việt Nam hiện nay, và cá mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.