USP | CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO USP

[Hội thảo trực tuyến USP] USP đã tổ chức chuỗi Hội thảo Trực tuyến với chủ đề tháng 11 “Chương trình thử nghiệm thành thạo”. Thử nghiệm thành thạo (TNTT) hay PT (proficiency testing) là một trong các công cụ để cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chứng nhận đánh giá […]