CỘT MICRO LC VÀ TRAP – SỰ KẾT HỢP “NHỎ NHƯNG CÓ VÕ”’

Cột Micro LC có pha tĩnh như các cột sắc ký thông thường nhưng đường kính trong chỉ khoảng 0,3 – 0,5 mm. Bẫy (trap column) là một kỹ thuật sắc ký cho phép làm giàu hoặc làm sạch mẫu. Biết cách kết hợp khéo léo giữa cột Micro LC và Trap sẽ cải thiện […]