Phenomenex | PolySep – Dòng Cột Sắc Ký Lọc Gel

Sắc ký rây phân tử (Size Exclusive Chromatography – SEC) là phương pháp sắc ký phân tách các hợp chất phân tử dựa trên sự khác biệt về kích thước. Tùy theo pha động được sử dụng, SEC có thể chia thành 2 phương pháp cụ thể hơn: 👉 Sắc ký lọc gel (Gel Filtration […]