USP | Chất chuẩn đối chiếu kháng thể đơn dòng USP

Kháng thể đơn dòng (mAbs) đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong ngành dược phẩm. Với các sản phẩm mAbs, biến thể điện tích là một chỉ tiêu chất lượng (CQAs) phải được đánh giá trong suất quá trình sản xuất và lưu hành sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu quy […]