LOT 1559505 – Prednisone Tablets mới (30 viên) hiện đã có hàng và có sẵn để mua trên USP Store.

Current Lot Information
Product Information

SDS: Safety data sheet.pdf

USP Certificates/Product Information Sheets and Valid Use Dates
Associated Documentary Standard(s)
  • <711> DISSOLUTION
  • <724> DRUG RELEASE

 

* Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

* The Harmonized System (HS) được cung cấp trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Nhà xuất khẩu và / hoặc nhà nhập khẩu hồ sơ chịu trách nhiệm xác định tính chính xác của các mặt hàng tại thời điểm xuất / nhập khẩu theo quy định của Hoa Kỳ. USP không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp.

* USP thu mua nguyên vật liệu trên toàn thế giới và hầu hết nguyên liệu nước ngoài không trải qua sự thay đổi cơ bản trong quá trình đóng gói tại USP, điều này sẽ làm thay đổi đáng kể mặt hàng dẫn đến thay đổi quốc gia xuất xứ từ xuất xứ nước ngoài sang Hoa Kỳ. Theo Quy tắc xuất xứ, quốc gia xuất xứ ban đầu của nước ngoài sẽ vẫn còn.