Giấy đo pH pH-Fix 0-14 được sản xuất bởi Macherey-Nagel với chất chỉ thị tạo liên kết hóa học trực tiếp với giấy thử, ngăn chặn các chất chỉ thị phân tán vào môi trường mẫu, gây ô nhiễm mẫu; ngay cả với dung dịch có tính kiềm cao. Tính chất này cho phép duy trì giấy thử trong dung dịch trong thời gian dài để xác định độ pH.

Giấy đo pH-Fix 0-14 sở hữu các đặc tính:

– Dễ sử dụng

– Cho kết quả nhanh

– Bảng màu dễ đọc và chính xác

Hộp đựng được thiết kế tối ưu giúp lấy giấy thử dễ dàng, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Macherey-Nagel thực hiện một nghiên cứu so sánh độ chính xác đo pH của giấy đo pH-Fix 0-14 của Macherey-Nagel và giấy đo MQuant® pH 0-14 của Merck.

1. Cách tiến hành:

Thí nghiệm được tiến hành bằng cách xác định độ pH của 15 dung dịch đệm chưa biết. Dung dịch đệm Titrisol® của Merck được sử dụng cho các dụng dịch chuẩn (trừ 0.1, 13 và 14). Dung dịch gốc có độ pH 0.1, 13 và 14 được chuẩn bị bằng dung dịch HCl 1M, HCl 0.1M, NaOH 1M và NaOH 0.1M. Tất cả các giá trị pH trong khoảng 0-14 được chuẩn bị theo khoảng cách 1 đơn vị và được đo mù theo thứ tự khác nhau. Kết quả được ghi lại sau mỗi lần thử.

2. Kết quả:

Bảng 1. Kết quả xác định giá trị pH theo lý thuyết và thực tế với giấy đo pH-Fix 0-14 của Macherey-Nagel

Bảng 2. Kết quả xác định giá trị pH theo lý thuyết và thực tế với giấy đo MQuant pH 0-14 của Merck

Giá trị pH chính xác được đánh dấu bằng màu xanh lá cây. Độ lệch của giá trị pH +/- 1 được đánh dấu bằng màu vàng. Những sai lệch nhiều hơn 1 giá trị pH được đánh dấu màu đỏ.

  pH-Fix 0-14 (MN) MQuant® pH 0-14 (Merck)
Tổng số lần đo (m) 225 225
Các giá trị đo chính xác (mk) 198 180
Độ chính xác (mk/m x 100) 88 % 80 %

Bảng 3. So sánh kết quả xác định độ pH chính xác với giấy đo pH-Fix 0-14 (Macherey-Nagel) và MQuant® pH 0-14 (Merck)

Nghiên cứu này cho thấy giấy đo pH-Fix 0-14 của Macherey-Nagel cho kết quả chính xác cao hơn so với giấy đo MQuant® pH 0-14 của Merck.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, truy cập đường link sau: pH-Fix 0-14