Sắc ký loại trừ kích thước (Size-exclusion chromatography – SEC), hoặc sắc ký rây phân tử, là một phương pháp sắc ký trong đó các phân tử được phân tách theo kích thước của chúng. Phân tử với các kích thước khác nhau sẽ phân bố trong lỗ xốp của hạt pha tĩnh. Phân tử có kích thước lớn nằm ngoài lỗ xốp sẽ ra khỏi cột trước, còn phân tử nhỏ chui vào bên trong lỗ xốp nên được rửa giải ra sau.

Kỹ thuật này thường được áp dụng cho việc phân tách các phân tử lớn như protein, polymer. Tuy nhiên, cột SEC truyền thống thường có nhược điểm là khả năng lặp lại kém và tuổi thọ cột ngắn.

Dòng cột bioZen SEC của #Phenomenex thể hiện được nhiều ưu điểm vượt trội so với các cột SEC khác trên thị trường:

Để được cung cấp tài liệu miễn phí về dòng cột bioZen, vui lòng liên hệ với chúng tôi