USP - United States Pharmacopeia
Chuẩn đối chiếu của Dược điển Mỹ
AccuStandard
Chuẩn AAS, ICP, ICP/ MS, EPA, PCBs
Trên 11000 chuẩn các loại
Grace/ Alltech Certified Reference Standards

 3 Quy cách đóng gói: Quik-ChekSolutions - Dilute ‘N ShootStandards - Neat Standards

Chất chuẩn sắc ký
Phân tích nhanh, chính xác là công việc của bạn
Cung cấp chuẩn nhanh, chính xác là nhiệm vụ cùa chúng tôi.
Ph. Eur. Reference Standards
Chuẩn Dược điển Châu Âu
Trên 2020 chuẩn đối chiếu cho ngành Dược
Dr. Ehrenstorfer GmbH
  • More than 40 years production and distribution of analytical standards, reference materials, environmental standards for residue analysis and environmental analysis.
  • Pesticides, Pesticide Metabolites, PAH, PBB, PCB, Deuterated Compounds, 13C Labelled Compounds
  • Xem tất cả