Phenomenex ...breaking the tradition

Cột HPLC: Luna, Gemini, Gemini-NX, Syenergi; Cột sắc ký khí ZB và cốt SPE Strata

Phân tích Độc tố nấm
Phân tích Độc tố nấm trong nông sản, thực phẩm
Cột ái lực miễn dịch
Alltech/ Grace

Chuyên gia cung cấp phụ kiện sắc ký

Chai/ lọ cho Autosampler, Headspace
Chai/ lọ, septa cho Autosampler các loại
MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL thương hiệu khẳng định 100 năm

Alltech® 3300 ELSD

Leader in Evaporative Light Scattering Detection

Xem tất cả